Potrebni koraci za ostvarenje prava su sledeći:

 • Zahtev se podnosi do 11. marta 2010. godine.

 • Nadležni organ utvrđuje da li je podneta dokumentacija u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

 • Ukoliko dostavljena dokumentacija nije kompletna, nadležni organ u roku od 60 dana traži njenu dopunu.

 • Ukoliko podnosilac u ostavljenom roku ne dostavi traženu dopunu, zahtev se odbacuje i po pravnosnažnosti dostavlja građevinskoj inspekciji na dalji postupak.

 • Kada stranka dostavi kompletnu dokumentaciju, nadležni organ pristupa odlučivanju i donosi odluku o mogućnosti legalizacije predmetnog objekta.

 • Ako ne postoji mogućnost legalizacije, nadležni organ donosi rešenje kojim se zahtev odbija, te se po pravnosnažnosti dostavlja građevinskoj inspekciji na dalji postupak.

 • Ukoliko nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost legalizacije, o tome obaveštava podnosioca zahteva; podnosilac zahteva dobija i informaciju o visini naknade koju je dužan da plati u roku od 60 dana od dana dobijanja obaveštenja

 • U roku od 60 dana podnosilac zahteva sklapa ugovor sa Direkcijom za građevinsko zemljište.

 • Po dobijanju i ovog, poslednjeg dokaza, nadležni organ u roku od 15 dana donosi rešenje o građevinskoj i upotrebnoj dozvoli jednim rešenjem.

Zahtev za legalizaciju može se podneti za sve objekte koji su bez dozvole izgrađeni do 11. septembra 2009. Ukoliko ste zahtev podneli po starom zakonu, ne morate ga podnositi ponovo.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtev za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije dostavlja se, zavisno od vrste objekta, sledeća dokumentacija:

Za porodične stambene objekte do 100m2 BRGP, stanove u stambenim zgradama do 100m2 neto korisne površine i stambene objekte preko 100m2 sa jednim stanom:

 • dokaz o pravu svojine/ dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu/ dokaz o pravu svojine na objektu.
 • fotografije objekta.
 • tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele
 • administrativna taksa.

Za stambene objekte sa više stanova, stambeno-poslovne objekte, poslovne i proizvodne objekte:

 • dokaz o pravu svojine/ dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu/ dokaz o pravu svojine na objektu.
 • fotografije objekta
 • zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom BRGP
 • administrativna taksa.

Za pomoćne objekte:

 • dokaz o pravu svojine/ dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu/ dokaz o pravu svojine na objektu
 • fotografije objekta
 • administrativna taksa.

Za objekte izgrađene iz sredstava budžeta RS, AP ili jedinice lokalne samouprave:

 • zapisnik o izvršenom veštačenju i tehničkoj ispravnosti i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova, koji sadrži geodetski snimak objekta na kopiji plana parcele, sa iskazanom bruto razvijenom površinom u osnovi objekta
 • administrativna taksa.

Za objekte za koje je izdato odobrenje za izgradnju po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta:

 • dokaz o pravu svojine/ dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu/ dokaz o pravu svojine na objektu
 • projekat izvedenog objekta
 • administrativna taksa.

Gde treba dobiti potrebnu dokumentaciju.

legalizacija kuce

legalizacija stana

legalizacija zgrade

Kontakt osoba u opštini Paraćin je Saša Jevtić broj telefona 035 / 563 – 136, email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

*svi podaci su preuzeti sa sajta ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i ne garantujemo za tačnost istih.

Mali oglasi Paraćin